LMBV
Facebook
Twitter
XING
LinkedIn
Email

Mediathek

08/2023
Prä­sen­ta­ti­on Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung Kos­te­brau
Prä­sen­ta­ti­on Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung Kos­te­brau
01/2023
Reha­bi­li­ta­ti­on of the Lusa­ti­an Water Balan­ce, in Con­side­ra­ti­on of Cli­ma­te Chan­ge and the End of Lig­ni­te Mining — IMWA Con­gress
Reha­bi­li­ta­ti­on of the Lusa­ti­an Water Balan­ce, in Con­side­ra­ti­on of Cli­ma­te Chan­ge and the End of Lig­ni­te Mining — IMWA Con­gress
11/2022
Regio­nal­kon­fe­renz am 09.11.2022
Regio­nal­kon­fe­renz am 09.11.2022
08/2022
LMBV Hand­out: Unter­tä­gi­ger Siche­rungs­be­darf
LMBV Hand­out: Unter­tä­gi­ger Siche­rungs­be­darf